Mtb

‘Van Maatschappelijke Onderneming naar Sociale Firma’

We merken als MTB, maatschappelijke onderneming voor Maastricht en omstreken dat de wereld om ons heen ingrijpend  en snel verandert.

2016 staat in het teken van een nieuw MTB, aldus directeur Hans Verwijlen.  Het is de opdracht aan de MTB  zich de komende jaren te richten  op een nieuwe opgave; zoveel als mogelijk toewerken naar een regulier bedrijf, waarin de klant centraal staat en met behoud van onze sociale opgave.

Het zetten van nieuwe stappen vereist van de MTB  als geheel een nieuwe manier van denken. Anticiperend op de Participatiewet, de medewerkers zo dicht als mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt plaatsen. Detacheren en de uitbreiding van nieuwe partnerships zijn mogelijkheden om invulling te geven aan deze uitgangspunten.

Het opzetten van zogenaamde Sociale Firma’s zoals Monumentenwerk Limburg  is een van de antwoorden op deze nieuwe ontwikkelingen. Het succes van een Sociale Firma wordt bepaald door de mate waarin zij in staat is om arbeidsplaatsen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zonder afhankelijk te zijn van subsidies, giften en donaties. Het bedrijf moet dus voldoende winst halen om te kunnen voortbestaan en het aantal banen op peil te houden.

Ik heb Wim Knarren in diverse leidinggevende functies binnen de MTB leren kennen als een man die van uitdagingen houdt. Initiatiefrijk, ondernemend , enthousiasmerend en altijd met oog voor de kwaliteiten van zijn medewerkers.

Wim Knarren heeft als manager van de MTB  aan de wieg gestaan van Monumentenwerk Limburg dat van oorsprong een samenwerkingsverband was tussen vier Sociale Werkvoorzieningen in Limburg en zich richtte op het restaureren van Monumenten. Deze samenwerking had een dusdanig succes dat Wim besloten heeft om dit bedrijfsonderdeel te verzelfstandigen en er zijn bedrijf van te maken. De medewerkers waarmee de successen in het verleden zijn behaald en die dus de deskundigheid in huis hebben worden gedetacheerd vanuit de verschillende Sociale Werkvoorzieningen. Dit maakt het voor Wim mogelijk om nog beter te kunnen anticiperen op de vragen vanuit de markt naar restauratiewerk. Hiermee wordt de basis gelegd voor continuïteit en verdere professionalisering. En als je dit dan ook nog weet te combineren met het bieden van kansen aan mensen die be

horen tot de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt  aangevuld met  leerlingen vanuit de MBO bouw  dan is Wim Knarren in zijn element.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Monumentenwerk Limburg een succesvol

le Social Firm zal worden die binnenkort niet meer is weg te denken uit ons Limburgse restauratiewereld. Ik wens Wim en alle medewerkers enorm veel succes met hun nieuwe bedrijf.